Přípravná třída

Autor: , dne: 2.3.2017

Přípravná třída ZŠ Žamberk Nádražní 743

V letošním roce jsme na naší škole otevřeli přípravnou třídu, která je určena dětem s odkladem povinné školní docházky. Hlavním cílem je usnadnit dítěti nástup do první třídy a dobře ho připravit. Preferujeme individuální přístup, který je možný, díky nízkému počtu žáků (max. 15). Je také možné včas odhalit případné poruchy učení a dále s nimi pracovat již před nástupem do první třídy. Děti se učí potřebnému režimu a kolektivní spolupráci. To, že žák navštěvuje přípravnou třídu na naší ZŠ, rodiče nezavazuje k tomu, aby zde pokračoval ve vzdělávání. 

Dále v přípravné třídě probíhá pravidelná logopedická výuka – jednou za 14 dní dochází do školní logoped Mgr. Markéta Novotná, která se individuálně věnuje žákům s vadami řeči.

 Jak probíhá den v přípravné třídě?

7:45 – 8:00   scházení se na vyučování

8:00 – 8:45   1. činnostní blok   8:45 – 8:55   přestávka

8:55 – 9:40   2. činnostní blok   9:40 – 10:00   hygiena, svačina, relaxace

10:00 – 10:40   3. činnostní blok   10:40 – 10:50  přestávka

10:50 – 11:40   4. činnostní blok   11:40 – 12:00   hygiena, oběd, relaxace

12:00 – 16:00   pobyt ve školní družině (dle zájmu rodičů)

 Co se všechno učíme?

 Literární a jazykové činnosti: – učí se pozorně naslouchat (předčítání učitele, poslech CD…) pohádky, příběhy o zvířátkách, o dětech, vyprávění, či sledovat příběh na videu, DVD…, hovořit o slyšené, viděném – navštěvují divadelní představení – seznamují se s knihami, jejich autory, ilustrátory, navštíví několikrát městskou knihovnu – učí se básně, říkadla, rozpočitadla zpaměti, procvičují výslovnost – rozvíjí si zrak a sluch potřebný pro budoucí čtení (hledají shody a rozdíly na obrázcích, procvičují rozdělování slov na slabiky, uvědomují si, kterou hlásku ve slově slyší první, „čtou“ obrázky v řádku, sloupci, orientují se v nich apod.) – rozvíjí řeč a slovní zásobu (pojmenovávají obrázky, vyprávějí, co na nich je…) – uvědomují si, že slovo má svůj význam (slova se k sobě významově hodí, nehodí, slova jsou významově opačná,…), nacházejí souvislosti – rozvíjejí si dovednosti potřebné pro budoucí psaní (manipulační činnosti k rozvoji jemné motoriky, správné návyky sezení při psaní, správný úchop pastelky, tužky, uvolňování ruky, volný pohyb ruky po papíře,…)

Matematické činnosti – orientují se na stránce (co je nahoře, dole, uprostřed, vlevo, vpravo…) – vytvářejí si představu čísla max. do 10 (vytvářejí soubory věcí o daném počtu, přiřazují    k souboru vhodnou číslici…) – orientují se v číselné řadě max. do 10, co je první, poslední, před, za – uvědomují si vztahy více, méně – tvoří jednoduché slovní úlohy ze života kolem sebe, jednoduchým úlohám rozumí, modelují je pomocí pomůcek, nacházejí řešení – pomocí her s geometrickými tvary se učí je rozlišovat a pojmenovávat – základní tvary a různé čáry dokážou nakreslit – prostorovou představivost rozvíjejí hrami se stavebnicemi, s tělesy…

Rozumově poznávací činnosti – adaptují se co nejpřirozeněji na nové prostředí a život ve škole – uvědomují si potřebu základních pravidel pro společné soužití ve škole, třídě, družině a pro vzájemnou komunikaci – seznamují se se školou a s okolím školy, učí se v nich orientovat – dokážou  říci něco o sobě, své rodině – začínají se lépe orientovat v čase (den, týden, rok) – uvědomují si rok a střídání ročních období v souvislosti s děním v přírodě – seznamují se základními zástupci rostlinné a živočišné říše, s jejich způsobem života – jsou seznamováni se základy ochrany přírody – dokážou pojmenovat základní části svého těla, uvědomují si potřebu péče o své zdraví (denní režim, výživa, hygiena, bezpečnost…) – zdokonalují se v sebeobslužných činnostech a vytvářejí si základní pracovní návyky

Hudební činnosti – zpívají jednoduché písničky podle svých schopností – při hrách rozvíjejí cit pro rytmus (rytmická cvičení, hra na tělo, doprovod rytmickými nástroji…) – pohybují se podle hudby (chůze, tanec, volný pohyb…) – učí se hudbě naslouchat

Výtvarné činnosti a pracovní činnosti – rozvíjejí svou fantazii, estetické cítění – učí se pracovat různými technikami, s různými materiály (barvy, suché křídy, voskovky, tuš…) – pracují s drobným materiálem (korálky, přírodniny…) – učí se nebát se plochy, kterou mají k výtvarnému projevu k dispozici – vnímají barvy, uvědomují si odstíny, učí se barvy vhodně kombinovat, míchat apod. – pracují s různými materiály (papír, látky, drátky, modelína, vlna…) – zlepšují svou šikovnosti při práci s nůžkami – procvičují si manipulační schopnosti při práci se stavebnicemi různého typu – učí se přípravě a úklidu pomůcek a udržování svého místa v pořádku.

Tělovýchovné činnosti – zvládají základní pohybové dovednosti (chůze, poskoky, běh…) – zbavují se strachu při překonávání překážek, zlepšují svou obratnost a koordinaci (žebřiny, lavičky, bedna…) – učí se manipulovat se základním náčiním a pomůckami (žíněnky, míče…) – vnímají pohyb podle hudby – správný tělesný vývoj podporují vyrovnávacím, protahovacím, relaxačním cvičením – mohou se účastnit plaveckého výcviku – při vhodných podmínkách se aktivně pohybují venku (hřiště, zahrada, delší chůze – vycházky apod.)

Jak hodnotíme?

Rodiče žáků jsou o práci v přípravné třídě informováni průběžně různými formami ( záznam do žákovského deníku, třídní schůzky, individuální schůzka rodiče s vyučujícím, která je telefonicky předem dohodnuta apod.). V pololetí a na konci školního roku dostanou žáci slovní hodnocení, které vychází z informací shromažďovaných v průběžných hodnotících záznamech učitele. Hodnotící záznamové archy učitel zakládá a jsou tak v případě potřeby k dispozici školskému poradenskému zařízení.
A co jsme všechno podnikli ?

Navštívili jsme záchrannou stanici Pasíčka, solnou jeskyni, několikrát jsme byli v knihovně v muzeum i v Divišově divadle. Za pěkného počasí chodíme do parku, který nám poskytuje mnoho podnětů k zábavě i k učení.

A co nás čeká?

Noc s Andersenem, několik představení v divadle, školní výlet a mnoho dalších aktivit.

 

 

Komentáře uzavřeny.