Školní řád

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽAMBERK, Nádražní 743

Nádražní 743

564 01 Žamberk

tel.: 465 612 095

465 614 434

mobil: 737 100 228

e-mail: zspospisil@seznam.cz

zs@zs.zamberk.cz

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Vypracoval:             Mgr. Roman Pospíšil a kolektiv pedagogických zaměstnanců ZŠ Žamberk, Nádražní 743

 

Projednán na pedagogické radě dne: 22. 1. 2014

 

Schválil ředitel školy: Mgr. Roman Pospíšil

 

Školská rada schválila dne: 28.1.2014

 

Platnost od 1. 2. 2014

 

Podpis ředitele:

OBECNÁ USTANOVENÍ:

Na základě ustanovení § 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy Školní řád, který je součástí organizačního řádu školy.

Část určená pro pedagogické zaměstnance upřesňuje některá ustanovení organizačního řádu školy a Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení – podle § 306, odst. 3 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

OBSAH:

 1. A) Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

B)      Provoz a vnitřní režim školy

 1. C) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a podmínky zajištění ochrany žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

D)     Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

E)      Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád

 1. A) Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

 1. Práva a povinnosti žáků a pravidla vzájemných vztahů žáků s pedagogickými pracovníky

 

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

 1. Žáci mají právo:
 2. a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona
 3. b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 4. c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat
 5. d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje

-podmínkou podání všech návrhů je slušná a kulturní ústní či písemná forma

-své podněty žák podává třídnímu učiteli, výchovnému poradci nebo vedení školy

 1. e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona
 2. f) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí
 3. g) na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek
 4. h) na seznámení se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve škole
 5. Žáci jsou povinni:
 6. a) řádně docházet do školy a řádně a systematicky se připravovat na vyučování
 7. b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 8. c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví své ani zdraví jiných osob
 9. d) usměrňovat své chování a jednání ve škole, na školních akcích ve škole i mimo školu tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku
 10. e) chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou (účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná, odhlásit se mohou vždy ke konci pololetí)
 11. f) zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením, nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů
 12. g) nosit do školy každý den žákovskou knížku, zacházet s ní šetrně a pravidelně ji předkládat zákonným zástupcům

– v případě její ztráty nebo závažného poškození bude vždy individuálně posouzena míra zavinění a popřípadě zvoleno přiměřené kázeňské opatření

 1. h) chodit do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni, mít podle pokynů vyučujících vhodné oblečení na tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu, praktické činnosti a sportovní akce
 2. Ve škole je zakázáno:
 3. a) používat mobilní telefony, MP3 nebo jiná zvuková a obrazová zařízení při vyučovacích hodinách (v průběhu vyučovací hodiny musí být mobilní telefon vypnutý)

–   pokud žák při vyučování mobilní telefon, MP3 nebo jiné zvukové či obrazové zařízení použije, může si jej vyučovací vyžádat a odevzdat jej žákovi až na konci vyučování

 • pokud žák použije mobilní telefon MP3 nebo jiné obrazové či zvukové zařízení při vyučování opakovaně, předá jej vyučující do ředitelny a vyzvednout si ho musí rodiče
 • za ztráty a krádeže telefonů nenese škola zodpovědnost a pojišťovna škodu nehradí
 1. b) pořizovat jakékoliv obrazové či zvukové záznamy
 2. c) opouštět školní areál a odcházet ze školy v době vyučování bez vědomí vyučujících
 3. d) zdržovat se ve třídě nebo v šatně po skončení vyučování nebo o polední přestávce bez svolení vyučujícího
 4. e) používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek a fyzického násilí
 5. f) nosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáků nebo jiných osob
 6. g) užívat, přinášet, mít v držení, distribuovat, nabízet či prodávat návykové látky (včetně tabáku a alkoholu) a vstupovat do školy pod jejich vlivem; užívat, přinášet, mít v držení, distribuovat, nabízet či prodávat návykové látky (včetně tabáku a alkoholu) je zakázáno i na akcích pořádaných školou
 • pokud je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, řídí se pedagogičtí pracovníci Přílohou č. 1 Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (Konzumace tabákových výrobků ve škole), která je součástí Minimálního preventivního programu školy; na základě zjištěných skutečností potrestá škola žáka důtkou ředitele školy (a případně ohodnotí jeho chování sníženou známkou)
 • pokud je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, řídí se pedagogičtí pracovníci Přílohou č. 1 Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (Konzumace alkoholu ve škole), která je součástí Minimálního preventivního programu školy; na základě zjištěných skutečností potrestá škola žáka důtkou ředitele školy (a případně ohodnotí jeho chování sníženou známkou)
 • v případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, řídí se Přílohou č. 1 Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (Nález alkoholu ve škole), která je součástí Minimálního preventivního programu školy
 • pokud je žák přistižen při konzumaci omamných a psychotropních látek v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, řídí se pedagogičtí pracovníci Přílohou č. 1 Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (Konzumace OPL ve škole), která je součástí Minimálního preventivního programu školy; na základě zjištěných skutečností potrestá škola žáka důtkou ředitele školy (a případně ohodnotí jeho chování sníženou známkou)
 • jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci omamných a psychotropních látek, řídí se Přílohou č. 1 Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (Distribuce OPL ve škole), která je součástí Minimálního preventivního programu školy
 • v případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, řídí se Přílohou č. 1 Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (Nález OPL ve škole), která je součástí Minimálního preventivního programu školy
 1. Uvolňování žáka z výuky:
 2. a) o uvolnění žáka musí písemně požádat jeho zákonní zástupci:
 • příslušného vyučujícího, pokud se jedná o uvolnění z jedné vyučovací hodiny
 • třídního učitele, pokud se jedná o uvolnění z více než jedné vyučovací hodiny téhož dne
 • ředitele školy, pokud se jedná o uvolnění z více než jednoho dne
 1. b) žáka I. stupně si musí při uvolňování z vyučování vyzvednout zákonní zástupci osobně
 2. c) ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, přičemž určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu

– na první a poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady

– z tělesné výchovy uvolní ředitel školy žáka ze zdravotních důvodů na základě písemné žádosti zákonných zástupců a doporučení registrujícího nebo odborného lékaře

 1. d) žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 Školského zákona

– zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky

 

 1. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky
 2. Zákonní zástupci žáků mají právo:
 3. a) na volbu školy pro své dítě
 4. b) volit a být voleni do Školské rady a Rady rodičů
 5. c) na informaci o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí
 6. d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dětí podle Školského zákona
 7. e) požádat písemně o IVP pro své děti na základě zprávy z PPP
 8. f) vyjadřovat se ke všem podstatným rozhodnutím, které se týkají vzdělávání jejich dětí, přičemž jejich vyjádření musí být věnována náležitá pozornost (stížnost mohu podat ústně, písemně nebo elektronicky)

Poskytování informací, vyřizování žádostí a odvolávání se řídí Směrnicí k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vyřizování stížností se řídí Směrnicí k aplikaci § 175 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.

 

 1. Zákonní zástupci žáků jsou povinni:
 2. a) zajistit, aby jejich dítě docházelo řádně do školy
 3. b) na vyzvání ředitele školy nebo jiného pedagogického zaměstnance školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte
 4. c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích jejich dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 5. d) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a odst. 3 Školského zákona č. 561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnosti jejich dítěte a změny těchto údajů
 6. e) dokládat důvody nepřítomnosti jejich dítěte ve vyučování

– v případě nepřítomnosti žáka ve škole jsou zákonní zástupci žáka povinni školu písemně nebo telefonicky informovat o důvodech jeho nepřítomnosti nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka

– zákonní zástupci žáka jsou povinni s návratem žáka do školy doložit důvody jeho nepřítomnosti písemně na omluvném listu v žákovské knížce (ředitel školy může v odůvodněných případech vyžadovat také lékařské potvrzení o absenci žáka)

 1. f) při dlouhodobé absenci jejich dítěte známé předem podat škole písemnou žádost o jeho uvolnění se zdůvodněním
 2. g) zajistit náhradu škody, pokud žák svévolně poškodí majetek školy

 

 1. Spolupráce pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků
 2. a) pedagogičtí pracovníci spolupracují se Školskou radou a Radou rodičů
 3. b) zákonní zástupci žáků podávají své návrhy směřující ke zlepšení vzdělávání vedení školy nebo Školské radě buď přímo, nebo prostřednictvím zástupců v Radě rodičů
 4. c) zdravotní, výchovnou a výukovou problematiku a profesní orientaci žáků mohou zákonní zástupci žáků řešit s jednotlivými vyučujícími, s třídním učitelem, s výchovným poradcem, s metodikem prevence a s vedením školy
 5. d) zákonní zástupci žáků se mohou informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí a o jejich chování na informačních odpoledních, třídních schůzkách a konzultačních hodinách nebo v termínech osobně, písemně či telefonicky předem domluvených
 • termíny informačních odpolední a konzultačních hodin stanovuje ředitel školy na začátku školního roku a třídní učitelé o nich s předstihem informují prostřednictvím žákovské knížky zákonné zástupce žáků
  • termíny třídních schůzek stanovuje podle potřeby třídní učitel a včas o nich informuje prostřednictvím žákovské knížky zákonné zástupce žáků
 • vyučující mohou podávat informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků pouze v době, kdy nevykonávají přímou vyučovací povinnost nebo dozor nad žáky
 • konzultace s výchovným poradcem a metodikem prevence je vždy třeba osobně, písemně či telefonicky předem domluvit
 1. e) vyučující zapisují průběžně do žákovské knížky všechna podstatná hodnocení výsledků vzdělávání žáka a všechny důležité informace o jeho chování (třídní učitelé zapisují do žákovské knížky další důležitá sdělení týkající se vzdělávání žáků)

– po každé pedagogické radě informují třídní učitelé prostřednictvím žákovské knížky zákonné zástupce všech žáků, jejichž prospěch je v některém z vyučovacích předmětů velmi slabý nebo jim bylo uděleno kázeňské opatření

 1. f) v případě závažných vzdělávacích nebo výchovných potíží žáka se konají jednání výchovné komise za účasti zástupce vedení školy, výchovného poradce, třídního učitele, zákonného zástupce žáka, příp. dalších osob

–       z jednání je vždy pořízen zápis

 1. g) zákonní zástupci žáků mohou konzultovat vzdělávací a výchovné problémy svých dětí v PPP

–       konzultace v PPP je třeba osobně, písemně či telefonicky předem domluvit

B)     Provoz a vnitřní režim školy

 

I.         Režim činností ve škole

 

 1. Školní areál je otevřen od pondělí do pátku od 6:30 do 16:00. Vyučování začíná nejdříve v 7:00 a končí nejpozději v 15:20. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Začátky a konce vyučovacích hodin oznamuje zvonění.

Organizace hodin a přestávek:

 1. přestávka: 7:45 – 8:00
 2. hodina: 7:00 – 7:45 1. přestávka: 8:45 – 8:55 (malá)
 3. hodina: 8:00 – 8:45 2. přestávka: 9:40 – 10:00 (velká)
 4. hodina: 8:55 – 9:40 4. přestávka: 10:45 – 10:55 (malá)
 5. hodina: 10:00 – 10:45 5. přestávka: 11:40 – 11:50 (malá)
 6. hodina: 10:55 – 11:40 6. přestávka: 12:35 – 12:45 (malá)
 7. hodina: 11:50 – 12:35 7. přestávka: 13:30 – 13:40 (malá)
 8. hodina: 12:45 – 13:30 8. přestávka: 14:25 – 14:35 (malá)
 9. hodina: 13:40 – 14:25 9. přestávka: 15:20 – 15:30 (malá)
 10. hodina: 14:35 – 15:20

V případě, že se doba ukončení vyučování liší od doby ukončení dané rozvrhem, je tato skutečnost oznámena rodičům prostřednictvím žákovské knížky.

 1. Do školy mohou žáci vstoupit 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování.
 2. Po příchodu do školy se žáci přezouvají do vhodné obuvi, odkládají svrchní oděv na místa k tomu určená v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují. Nenechávají zde žádné cenné věci (šperky, peníze, mobilní telefony atd.). O pořádek v šatně a uzamčení šatny se starají služby k tomu určené. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.
 3. V odůvodněných případech (především při výuce jazyků, volitelných předmětů a nepovinných předmětů) lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků a spojovat třídy. Počet skupin a počet žáků ve skupinách se stanovuje na začátku školního roku zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy a podle charakteru činnosti žáků. Vytváření skupin je v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků a je při něm přihlíženo na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.
 4. Výuka probíhá v kmenových třídách, v odborných učebnách, v tělocvičně, v areálu školy a ve zvláštních případech i mimo areál školy.
 5. Na výuku v odborných učebnách se žáci přemisťují 3 minuty před zvoněním, do odborných učeben vstupují jen se souhlasem vyučujícího a řídí se řádem učebny.
 6. Na tělesnou výchovu se žáci přemisťují za doprovodu vyučujícího, do tělocvičny vstupují jen s jeho souhlasem ve vhodné sportovní obuvi a sportovním oděvu a řídí se řádem tělocvičny.
 7. Účastníci volitelných předmětů, nepovinných předmětů a zájmových kroužků čekají na své vedoucí na předem určených místech.
 8. O přestávkách je umožněn pohyb žáků mimo třídu. O malých přestávkách mohou žáci pobývat pouze v podlaží, kde je jejich třída. O velké přestávce mohou navštěvovat i další podlaží budovy (kromě šaten a WC v přízemí). Žáci mají zakázáno bez svolení třídního učitele o přestávkách navštěvovat druhou budovu, zdržovat se v prostoru spojovací chodby, v prostoru šaten, na WC v přízemí a bezdůvodně i na hlavním a vedlejším schodišti. Spojovací chodbu a školní dvůr umožňuje žákům navštěvovat pouze rozhodnutí ředitele školy.
 9. Do kanceláří a kabinetů nevstupují žáci bez vyzvání.
 10. Produkty z automatu si mohou žáci zakoupit pouze ráno (od 7:45 do 7:55), o velké přestávce (od 9:40 do 9:55) a před začátkem odpoledního vyučování. K automatům se žáci přemisťují pouze po hlavním schodišti. Zakoupené teplé nápoje mohou žáci konzumovat jenom v prostoru u automatu.
 11. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu výuky.
 12. O pořádek ve třídě a v šatně se starají služby. Žáci určení do služeb vykonávají své povinnosti podle pokynů třídního učitele a zodpovídají za pořádek ve třídě, resp. v šatně. Služby určují třídní učitelé (případně žáci jimi pověření). Žáci mohou být pověřeni i dalšími dlouhodobými úkoly.
 13. Po skončení vyučování uklidí žáci svá místa a dají židle na lavice. Do šatny odcházejí vždy za doprovodu vyučujícího. O polední přestávce se žáci zdržují ve spojovací chodbě nebo mimo areál ve školy.
 14. Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, a jejichž rodiče o to projevili zájem, jsou v době polední přestávky pod dohledem určeného vyučujícího (případně vychovatelky školní družiny). Pokud žáci nechtějí o polední přestávce opustit areál školy, mohou se zdržovat pouze v prostoru spojovací chodby.
 15. Zjistí-li žák ztrátu či poškození osobní věci, je povinen tuto skutečnost ihned ohlásit třídnímu učiteli nebo jinému vyučujícímu.
 16. Nenastoupí-li vyučující včas do třídy, nahlásí tuto skutečnost žák určený třídním učitelem v kanceláři zástupce ředitele nebo v ředitelně.
 17. Organizace práce ve školní družině je dána vnitřním řádem školní družiny, se kterým jsou zákonní zástupci zapsaných žáků seznamováni na začátku školního roku.
 18. Půjčování knih ze školní knihovny a zacházení s nimi se řídí řádem školní knihovny.

 

II.  Režim mimoškolních akcí (akcí konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání)

 

 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při mimoškolních akcích zajišťuje škola vždy nejméně jedním pedagogickým zaměstnancem. Společně s ním může na základě svolení ředitele školy akci zajišťovat i nepedagogický zaměstnanec školy (způsobilý k právním úkonům) nebo osoba (způsobilá k právním úkonům), která zaměstnancem školy není.
 2. Při mimoškolních akcích nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy.
 3. S každou mimoškolní akci musí organizující pedagog seznámit (ústně i písemně) vedení školy. Mimoškolní akce, kterých se účastní většina žáků třídy, musí být zaznamenány v třídní knize. O tom, zda má být před mimoškolní akcí provedeno poučení žáků o bezpečnosti, rozhoduje vedení školy. Před školním výletem musí být provedeno poučení o bezpečnosti vždy.
 4. Při organizaci akcí souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy konaných mimo školu, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
 5. Na mimoškolních akcích, při kterých se mají žáci shromáždit na místě, kde škola neuskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků 15 minut před určenou dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase.
 6. S organizací každé mimoškolní akce musí organizující pedagog nejméně 2 dny předem seznámit písemně zákonné zástupce žáků. Zákonní zástupci žáků musí před zahájením akce potvrdit písemně organizujícímu pedagogovi, že s plánem akce souhlasí.
 7. Při přesunech na mimoškolních akcích se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.
 8. Pro školní výlety, adaptační a lyžařské kurzy, školy v přírodě a další podobné mimoškolní akce platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu těchto zařízení a dbají všech pokynů jejich pracovníků.
 9. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá ředitelem určený vedoucí akce.
 10. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení chování žáka.

 

 1. C) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a podmínky zajištění ochrany žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

 

 1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.
 2. Otevírat okna, manipulovat se žaluziemi a osvětlením je možné jen na pokyn učitele. Jakákoliv manipulace s elektrickými rozvody a zařízeními v celém areálu školy je žákům přísně zakázána.
 3. Při výuce v odborných učebnách (v tělocvičně) zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy dané vnitřním řádem těchto učeben (vnitřním řádem tělocvičny). Žáci jsou seznámeni s vnitřním řádem odborné učebny (tělocvičny) a poučeni o bezpečnosti při výuce v odborné učebně (v tělocvičně) příslušným vyučujícím při první návštěvě odborné učebny (tělocvičny) ve školním roce. Žáci, kteří se této návštěvy z důvodu absence nezúčastnili, jsou seznámení s vnitřním řádem odborné učebny (tělocvičny) a poučeni o bezpečnosti při výuce v odborné učebně (v tělocvičně) dodatečně. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy.
 4. Třídní učitelé provádí poučení o bezpečnosti před každými prázdninami, před každým školním výletem a před každou mimoškolní akcí bez ohledu, zda jde o akci celé třídy. O poučení žáků provede třídní učitel záznam do třídní knihy.
 5. V celém areálu školy platí přísný zákaz požívání jakýchkoliv návykových látek.
 6. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů a poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 7. Zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob a jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.
 8. Pedagogičtí zaměstnanci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění nebo zranění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný nebo zraněný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu zaměstnance školy. Při nevolnosti žáka vyrozumí třídní učitel nebo vedení školy neprodleně rodiče, kteří si žáka osobně převezmou. Žáka v žádném případě nelze uvolnit ze školy bez doprovodu dospělé osoby.
 9. Postup při úrazu:

–   žák (žáci) neprodleně vyrozumí nejblíže přítomného učitele

–   učitel poskytne první pomoc a je-li to nutné, zajistí další (odborné) ošetření

–   učitel neprodleně vyrozumí o úrazu vedení školy a rodiče

–   učitel provede záznam do knihy úrazů, sepíše záznam o školním úrazu a vydá postiženému formulář na posudek o bolestném

–   všichni zaměstnanci školy se v případě úrazu žáka či zaměstnance školy řídí metodickým návodem pro řešení školních a pracovních úrazů

 1. Žáci nesmí být uvolňováni k činnostem mimo areál školy bez doprovodu zaměstnance školy.
 2. Všichni zaměstnanci školy jsou seznámeni s umístěním lékárniček a s pravidly jejich používání. Pro mimoškolní akce slouží cestovní lékárničky. Za vybavení lékárniček odpovídají pověření zaměstnanci školy.
 3. V celém areálu školy je zakázáno jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích a skateboardu s výjimkou akcí povolených vedením školy. Pokud žák používá k dopravě do školy kolo, je povinen je uzamykat na určeném místě.

 

 

 1. D) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 

 1. Každý žák udržuje v pořádku své místo ve třídě a v odborných učebnách, nepoškozuje a šetří zařízení třídy, odborných učeben, šaten a WC.
 2. Každý žák šetří učebnice a školní potřeby. Učebnice jsou majetkem školy a jsou žákům půjčovány.
 3. Všichni žáci udržují pořádek v celém areálu školy. Je zakázáno lezení po stromech, malování po stěnách budovy, lámání větví keřů a stromů, ničení laviček a dalšího zařízení školy.
 4. Plastové láhve odhazují žáci do krabic k tomu určených, další odpadky odhazují zásadně do odpadkových košů.
 5. Pokud žák zjistí škodu na majetku školy, je povinen ji neprodleně nahlásit třídnímu nebo dozírajícímu učiteli, správci odborné učebny nebo vedení školy.
 6. O každém svévolném poškození nebo zničení majetku školy žákem jsou osobně nebo písemně informováni zákonní zástupci žáků. Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit náhradu škody.

 

 

 1. E) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání:

Hodnotí se schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, aktivita v přístupu k činnostem; získané znalosti nejsou cílem vzdělání, ale prostředkem. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. Učitel sděluje zástupcům žáka všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky (současně se sdělováním známek žákům). O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.

Na konci klasifikačního období, nejpozději však 48 hodin před začátkem pedagogické rady, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do katalogového listu žáka. Celková klasifikace předmětu vychází z průběžného hodnocení, není ale průměrem známek v příslušném předmětu za klasifikační období. V celkové klasifikaci předmětu není zahrnuto hodnocení chování.

 

Zásady hodnocení chování ve škole a na akcích pořádaných školou:

Základním kritériem hodnocení je dodržování pravidel chování podle školního řádu. Při hodnocení je třeba přihlížet k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka a především k celkovému výchovnému efektu.

 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků:

Žák je při každé aktivitě, která má sebehodnotící charakter předem seznámen se způsobem, pravidly, zásadami a kritérii tohoto sebehodnocení. Je zaměstnáván úkoly a činnostmi, u nichž sám pozná, zda je vyřešil správně. Vlastní hodnocení by mělo žákovi poskytnout informaci, jak svou práci zlepšit. Poskytnuté možnosti k sebehodnocení musí být dostatečně rozmanité, aby bylo umožněno se uplatnit žákům s různými schopnostmi.

 

Způsob hodnocení

Žák je v průběhu výuky hodnocen známkami zapsanými číslicí 1-5. Na vysvědčení je pak žák prvního stupně hodnocen také číslicí, žák druhého stupně pak slovním ekvivalentem číslice (viz. níže: Stupně hodnocení chování a prospěchu). V odůvodněných případech podložených příslušnými žádostmi a vyšetřeními, je možné vypracovat slovní hodnocení. (viz níže Zásady pro používání slovního hodnocení)

Stupně hodnocení chování:

1 – velmi dobré,

2 – uspokojivé,

3 – neuspokojivé.

Stupeň hodnocení chování žáků navrhuje pedagogické radě třídní učitel. Možnost podat odlišný (zdůvodněný) návrh klasifikace žáka pedagogické radě mají všichni členové pedagogické rady. Po projednání v pedagogické radě rozhoduje o konečné klasifikaci ředitel.

 

 1. Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák/žákyně uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák/žákyně je přístupný/á výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

 

 1. Stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka/žákyně je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák/yně se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo pravidlům vymezeným ve školního řádu nebo vnitřním řádu školní družin; nebo se opakovaně, přes důtku třídního učitele/učitelky či ředitelky školy dopouští méně závažných přestupků. Opakovaně narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Stupeň se udělí žákovi vždy, jestliže:

– opakovaně, přes prokazatelné upozornění, používá ve škole a na akcích školy vulgární a rasistické výrazy nebo symboly

– bez dovolení opustil budovu školy v době vyučovací doby stanovené rozvrhem včetně doby přestávek mezi vyučovacími hodinami dopoledního vyučování

– v klasifikačním období zameškal vlastním zaviněním neomluveně 15 až 30 vyučovacích hodin

– byl přistižen při kouření, zacházení s otevřeným ohněm, konzumaci návykových látek ve škole, v areálu školy nebo na akcích pořádaných školou

– vyhrožuje spolužákům/spolužačkám fyzickým napadením nebo je vydírá

 

 1. Stupeň 3 (neuspokojivé)

Chování žáka ve škole je v závažném rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Stupeň se udělí žákovi vždy, jestliže:

– byl/a opakovaně přistižen/a při kouření nebo pokud byl/a přistižen/a při požívání alkoholu, používání jiných toxických a návykových látek ve škole,v areálu školy nebo na akcích pořádaných školou

– dostavil/a se do školy nebo na akci školy pod vlivem alkoholu nebo návykových látek

– žákovi/žákyni byla prokázána krádež ve škole nebo na akci školy

– závažným způsobem úmyslně fyzicky napadl/a spolužáka/spolužačku a způsobil mu/jí zranění

– prokazatelně se dopustil/a šikany vůči spolužákovi/spolužačce

– v klasifikačním období zameškal/a neomluveně 31 a více vyučovacích hodin

– fyzicky nebo hrubým slovním způsobem napadl/a zaměstnance školy

 

Při posuzování jednotlivých přestupků bude brán zřetel na konkrétní situaci, věk, motivaci, dosavadní chování žáka/žákyně a další individuální aspekty.

Stupně hodnocení prospěchu:

1 – výborný

2 – chvalitebný

3 – dobrý

4 – dostatečný

5 – nedostatečný

 

Stupeň 1 (výborný):

Žák dokáže využít získané poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti k vlastním závěrům, přesně a úplně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, mohou být jen menší nedostatky. Je schopen se samostatně učit vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný):

Žák převážně dokáže využít získané poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti k vlastním závěrům, chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen se samostatně nebo s menší pomocí učit vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý):

Žák dokáže zčásti využít získané poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti k vlastním závěrům, a také částečně chápe vztahy mezi nimi. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen se samostatně učit podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný):

Jen velmi omezeně žák dokáže využít k vlastním závěrům získané poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti, většinou nechápe vztahy mezi nimi. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném učení má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný):

Žák obvykle nedokáže využít získané poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti k vlastním závěrům, nechápe vztahy mezi nimi. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede se samostatně učit.

 

Nehodnocen:

Žák bude nehodnocen, není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených ŠVP ZV (např. z důvodu dlouhodobé nemoci). Ředitel školy rozhodne o odložení klasifikace (viz. níže).

 

Odložená klasifikace:

 1. Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby bylo ukončeno nejpozději do dvou měsíců po skončení 1. pololetí. Není-li možné hodnotit žáka ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí.
 2. Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby bylo ukončeno nejpozději do konce září. V září žák prozatím navštěvuje vyšší ročník. Žák, který nemohl být hodnocen ani v náhradní termínu, neprospěl a opakuje ročník. Toto opakování ročníku neplatí, pokud již na daném stupni ročník opakoval. Takovému žákovi může povolit ředitel školy další opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.
 3. V případě dlouhodobější absence žáka vyučující posoudí, zda je průběžná klasifikace za dané období dostatečně objektivní a dostačující. Pokud by tomu tak nebylo, bude se postupovat podle bodu a) nebo b).

 

Orientační procentuální škála:

Vyučující se při určení stupně hodnocení prospěchu může řídit následující procentuální škálou, přičemž hranice mezi stupni může přizpůsobit ověřovanému učivu, úrovni osvojení daného učiva, případně možnostem žáků v rámci uvedeného rozpětí.

 

Hranice mezi stupni Procenta
1 a 2 95 – 85
2 a 3 80 – 70
3 a 4 60 – 40
4 a 5 35 – 20

 

Pedagogický pracovník nemusí pro stanovení stupně hodnocení prospěchu využít všechna uvedená kritéria. Přednostně využije ta, která jsou pro daný předmět prioritní a zohlední individualitu žáka.

 

Zásady pro používání slovního hodnocení:

U žáka s vývojovou poruchou učení může rozhodnout ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce žáka a doporučení PPP o použití slovního hodnocení. Slovní hodnocení žáka na vysvědčení vypracuje třídní učitel ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími.

Slovní hodnocení musí být v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., §15 odst.2.

 

Způsob získávání podkladů pro hodnocení:

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho úvah, výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,…), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků.

Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.

 

Podrobnost o opravných zkouškách a komisionálním přezkoušení:

 1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
 2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
 4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.

 

Odlišnosti pro komisionální přezkoušení na základní škole a pro opravné zkoušky

 1. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
 2. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
 3. a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel zkoušející školy, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
 4. b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
 5. c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
 6. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením, nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
 7. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
 8. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
 9. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
 10. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

 

Pochybnosti o správnosti hodnocení výsledků základního vzdělávání

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.

Zásady hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení se při jeho klasifikaci přihlédne k charakteru postižení.

Vyučující respektují doporučení daná na základě psychologických vyšetření a uplatňují je ve spolupráci s výchovným poradcem při klasifikaci žáků. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv.

Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkon. Při klasifikaci se vychází z počtu jevů, které žák zvládl. Žáka lze hodnotit slovně (v souladu se zásadami slovního hodnocení) ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je možné na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny přejít po projednání s výchovným poradcem, rodiči a schválení ředitelem školy k běžné klasifikaci.

 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

prospěl(a) s vyznamenáním,

prospěl(a),

neprospěl(a).

nehodnocen(a)

Celkové hodnocení je určeno hodnocením prospěchu v jednotlivých předmětech a hodnocením chování (za příslušné klasifikačního období) podle §16 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky:

Řídí se podle §15 odst. 6 vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.

 

Výchovná opatření:

Výchovná opatření musí být v souladu s §17 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

 • Pochvala ředitele školy – může udělit ředitel školy žákovi na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby po projednání v pedagogické radě za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
 • Pochvala třídního učitele – může udělit třídní učitel žákovi na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících po projednání s ředitelem školy za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci..
 • Napomenutí třídního učitele – uděluje třídní učitel za porušení pravidel stanovených školním řádem. Návrh napomenutí mohou podat třídnímu učiteli všichni zaměstnanci školy.
 • Důtka třídního učitele – uděluje třídní učitel za opakované porušení pravidel stanovených školním řádem (zpravidla po projednání v pedagogické radě nebo se ředitelem). Návrh udělení důtky mohou podat třídnímu učiteli všichni zaměstnanci školy.
 • Důtka ředitele školy – uděluje ředitel školy za závažné porušení pravidel stanovených školním řádem po projednání v pedagogické radě. Návrh udělení důtky mohou podat řediteli všichni zaměstnanci školy.

 

Třídní učitel odpovídá za neprodlené oznámení udělení výchovného opatření a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky zaznamená třídní učitel do dokumentace školy; udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

 

Pravidla pro hodnocení žáků byla schválena školskou radou.

Tato Pravidla pro hodnocení žáků Základní školy Žamberk, Nádražní 743 vstupují v platnost 1.2.2014 a jsou součástí Školního řádu Základní školy Žamberk, Nádražní 743.