Výuka

Aktuální rozvrhy hodin – školní rok 2019/2020

Ve škole se ve školním roce 2015/2016 vyučuje ve všech ročnících podle vlastního ŠVP. Projekt ŠVP využívá osvědčené prvky tradiční výchovy a výuky, umožňuje výrazné uplatnění osobnosti učitele při výchově a vzdělávání. Dovoluje (a předpokládá) zavádění nových metod a forem práce s dětmi, pro které má škola v současné době velmi dobré materiální a prostorové podmínky.

Naši žáci se učí v pěkném prostředí moderní školy, která je vybavena odbornými učebnami, malou tělocvičnou. Třídy a kabinety jsou vybavené učebními pomůckami a audiovizuální technikou. Specialitou školy je výpočetní technika (využívaná při výuce na 1. i 2. stupni) a přírodovědné expozice. V současné době je mimo počítačovou učebnu v provozu také několik odborných učeben, ve kterých lze použít současné technické možnosti multimediální výuky s počítači, dataprojektory a multimediálními tabulemi. Děti se zúčastňují řady soutěží a olympiád, kde získávají velmi dobrá umístění v rámci okresu i regionu. Žáci mohou pracovat v různých kroužcích. Výborných výsledků i nad rámec školy dosahuje výtvarný obor, velmi oblíbené jsou přírodovědné a taneční kroužky. K zásadní změně došlo po zprovoznění tělocvičny „U Žirafy“ a možnosti využívat sportovní areál vybudovaný v souvislosti s marketem. V současné době je využíváno dopravní hřiště, které je od září provozováno po rekonstrukci. Od října 2003 je v provozu boulderingová stěna.

Důraz klademe na spolupráci rodiny se školou. Navázání dobrých vztahů mezi rodiči a učitelem podstatně zpříjemňuje dítěti přechod z prostředí rodinného do školního. Školní práce tak plynule a nenásilně navazuje na rodinnou výchovu. Velmi dobře spolupracujeme se Základní školou 28. října v Žamberku.

V souladu s novým školským zákonem byla usnesením Rady města Žamberka č. 2640/05 ze dne 27.1.2005 při škole zřízena školská rada.

Pro děti od prvních do třetích tříd je přímo v budově školy k dispozici ranní i odpolední školní družina, velmi dobře vybavená pro zábavu i výuku. Je umístěna v samostatných učebnách.

Výchovné poradenství:

Paní Mgr. Blanka Jansová pracuje na škole jako učitelka a metodik prevence. Výchovným poradcem je ředitel školy Mgr. Roman Pospíšil. Veškeré dotazy směřované jejich specializaci ochotně zodpoví.