Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Roman Pospíšil

Konzultační hodina: každé úterý od 14: 00 do 15: 00 hodin.

Výchovný poradce se nachází v budově 2. stupně ZŠ Nádražní 743, v 1. poschodí v ředitelně.
Výchovný poradce nabízí pomoc

Při řešení výchovných a výukových problémů

Zprostředkovává spolupráci s dalšími odbornými pracovišti

Poskytuje poradenskou činnost při volbě povolání

 

INFORMACE NA POMOC PŘI VÝBĚRU STŘEDNÍ ŠKOLY

Možnosti studia na středních školách

 • Gymnázium 8 – letá – maturita (K/8)
 • Gymnázium 4 – letá – maturita (K/4)
 • SOŠ 4 – letá – maturita
 • SOU 3 – letá – výuční list
 • OU 3 – letá – výuční list
 • U 2 – letá – závěrečná zkouška

 

Informace o možnostech studia na středních školách

získáte:

 • u výchovného poradce
 • na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí – Informační a poradenské centrum pro volbu povolání – tel. 950 172 445, 449 pí. Iva Tomšová
 • v říjnu na Přehlídce středních škol v České Třebové
 • na webových stránkách středních škol
 • přímo na příslušných středních školách – dny otevřených dveří, telefonicky

O výběru střední školy uvažujete podle:

 • zájmu
 • prospěchu
 • uplatnění na trhu práce
 • zdravotního stavu
 • vzdálenosti školy
 • dalších hledisek

 

Přijímací řízení na střední školy

jeho podoba závisí na rozhodnutí ředitele příslušné SŠ nebo krajského úřadu

 • přijímací řízení může probíhat bez přijímacích zkoušek
 • má podobu písemných přijímacích zkoušek
 • jako talentové zkoušky – na školách s uměleckým zaměřením
 • na SOU, OU a U je přijímací řízení bez přijímacích zkoušek

podmínky pro přijetí si stanovuje každá škola individuálně, přesné informace najdete na webu příslušných SŠ.

 

Důležité adresy webových stránek

www.infoabsolvent.cz

www.gwo.cz

www.atlasskolství.cz

www.nuv.cz , www.scio.cz – zjištění úrovně SŠ

www.msmt.cz – vzory přihlášek

www.istp.cz – profesiogramy, profil osobnosti

www.budoucnostprofesi.cz

 

Chcete získat informace o 600 druzích povolání, najděte si na internetu adresu :

www. gwo.cz

kde najdete:

 • přehled profesí seřazených podle různých hledisek
 • dotazník dovedností
 • dotazník zájmů
 • informace o tom, jak vstoupit úspěšně na trh práce

 

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

www.infoabsolvent.cz

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

– vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

– je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

– je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

– velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

– informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,

– filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

– poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.

 

 

Přijímání žáků 9. tříd na střední školy

Hlavní změny

Přihlášky na SŠ nezasílá základní škola, ale uchazeči sami. Žáci si mohou v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky na SŠ. V přijímacím řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělávání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Jednotné přijímací zkoušky se konají 12. a 19. dubna 2017 (čtyřleté obory vzdělávání), 18. a 20. dubna 2017 )šestiletá a osmiletá gymnázia). Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 11. a 12. května 2017.

Po úspěšném přijímacím řízení na vybranou SŠ zašle žák potvrzený zápisový lístek ředitelem ZŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatořích nebo v oboru vzdělávání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky.

I na SŠ s uměleckým zaměřením je možné podat dvě přihlášky do 30. listopadu 2016. Pokud žák při lednovém přijímacím řízení nebude úspěšný, může si podat do 1. března 2017 další dvě přihlášky. Podobně je možné podat si přihlášky na dvě víceletá gymnázia.

 

Aktuální informace VP

12. 10. 2017– přehlídka SŠ v České Třebové na SOŠ technických oborů na Skalce (důležité informace o SŠ přímo od zástupců SŠ).
Pokud žáci pojedou ve čtvrtek dopoledne, je nutno předem požádat o uvolnění z vyučování.

Do 30. 11. 2016 – podají žáci přihlášky na SŠ s uměleckým zaměřením s talentovými zkouškami. Žáci požádají ředitele školy o tiskopis přihlášek, které si po vyplnění nechají potvrdit u lékaře.

2. – 15. 12017 talentové přijímací zkoušky na uměleckých školách.

28. 1. s vysvědčením žáci obdrží 1 – 2 přihlášky potvrzené ředitelem ZŠ.

První a třetí úterý v únoru si rodiče v době konzultační hodiny u výchovného poradce vyzvednou zápisové lístky (nutný občanský průkaz).

Nejpozději do 31. 1. ředitel SŠ na webu oznámí termín a kriteria přijímacího řízení a předpokládaný počet uchazečů.

Po 1. únoru si žáci, pokud je to nutné, zajistí potvrzení přihlášek u lékaře.

Do 20. 3. žáci odešlou doporučeně přihlášky na SŠ.

24. 4. až 7. 5.  proběhne 1. kolo přijímacího řízení na SŠ ve dvou termínech. 14 dnů předem obdrží žáci pozvání k přijímacím zkouškám.

Do 3 dnů po přijímacím řízení ředitel vyhodnotí výsledky. Poté odešle písemně pouze zprávu o nepřijetí, přijatí žáci ji najdou na webu SŠ. Na poště bude uloženo 5 dnů a pak bude považováno za doručené.

Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možno podat odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Do 10 dnů od doručení oznámení o přijetí na SŠ je nutno zaslat na vybranou školu zápisový lístek.
Další kola přijímacího řízení se mohou uskutečnit nejdříve 14 dnů po 1. kole, budou v jednom termínu, ale je možné podat si více přihlášek. Pozvání obdrží účastníci 7 dnů předem.

Jak proběhlo přijímací řízení na SŠ v Pardubickém kraji pro školní rok 2012-13 najdete na adrese www.pardubickykraj.cz nebo kliknutím na tento odkaz: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

 

Stipendia

Cílem zavedení stipendií na středních školách zřízených Pardubickým krajem je zvýšit zájem mladých lidí o obory vzdělání, po jejichž absolventech je poptávka na trhu práce. Peněžní podpora by měla žáky motivovat k zodpovědnějšímu přístupu ke studiu, k pravidelné docházce do školy a k dobrému chování. Záměrem rostoucích odměn během studia je udržet žáky v podporovaných oborech.

Rada Pardubického kraje schválila usnesením č. R/963/10 ze dne 4. 3. 2010 (revokace usnesením č. R/1575/2010 ze dne 16. 12. 2010), aby ředitelé středních škol zřizovaných Pardubickým krajem s žáky v podporovaných oborech vzdělání v souladu s § 30 odst. 4 školského zákona vydali dle závazných pokynů odboru školství, kultury a tělovýchovy Krajského úřadu Pardubického kraje stipendijní řád, podle něhož budou žákům poskytovat prospěchové stipendium.

Měsíční výše přiznaného stipendia

•podle ročníku

•podle dosaženého stupně prospěchu z odborného výcviku

Obor vzdělání s výučním listem

1. ročník                                                        2. ročník                                                    3. ročník

300 a 400 Kč                                              300 a 500 Kč                                            400 a 600 Kč

Obor vzdělání s maturitní zkouškou

1. ročník                                                        2. ročník                                                     3. a 4. ročník

150 a 200 Kč                                                 150 a 250 Kč                                             200 a 300 Kč

Podporované obory vzdělání pro školní rok 2012/2013:

(denní forma vzdělávání)

Obráběč kovů (23-56-H/01)

Strojní mechanik (23-51-H/01)

Nástrojař (23-52-H/01)

Knihař (34-57-H/01)

Autolakýrník (23-61-H/01)

Zemědělec – farmář (41-51-H/01)

Zemědělské práce (41-51-E/01)

Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01)

Opravářské práce (41-55-E/01)

Strojírenské práce (23-51-E/01)

Kominík (36-56-H/01)

Zedník (36-67-H/01)

Zednické práce (36-67-E/01 a 36-67-E/001)

Tesař (36-64-H/01)

Tesařské práce (36-64-E/01)

Vodař (36-65-H/01)

Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení (36-58-H/01)

Řezník – uzenář (29-56-H/01)

Potravinářská výroba (29-51-E/01)

Chemik (28-52-H/01)

Mechanik strojů a zařízení (23-44-L/01 a 23-44-L/01)

 

Spolupráce škol a firem a prospěchová stipendia

 

Škola                                                          Firmy                                                       Obory
Průmyslová střední škola Letohrad      OEZ Letohrad, Isolit Bravo                   Nástrojař,Strojní mechanik,

Jablonné nad Orlicí, Forez Ostrov,      Elektrikář

Rieter Ústí nad Orlicí, ZEZ Silko

Žamberk
SOŠ a SOU Lanškroun                             INA Lanškroun; FOREZ Ostrov            Nástrojař a Mechanik

elektrotechnik
SOŠ a SOU technické, Třemošnice        Kovolis Hedvikov a. s.; DAKO –             Mechanik seřizovač,

CZ a. s.                                                        Strojní mechanik,

Nástrojař, Obraběč kovů
SOU plynárenské Pardubice                     RWE Česká republika, a.s.;                   Mechanik plynových

Pro Consultings. r. o.                               zařízení
SOU Svitavy                                                 REHAU s.r.o. Moravská Třebová;         Mechanik plastikářských

INA Lanškroun s.r.o.,                              strojů

P-D Refractories CZ a.s.,

Poličské strojírny a.s.,

ALPS Eletric Czech s.r.o.
Gymnázium, Moravská Třebová             OR-CZ s.r.o. Moravská Třebová             Informační služby

ISŠ technická Vysoké Mýto                      Iveco Czech Republic a.s.,

Bruck AM s.r.o.

 

SŠ obchodu, řemesel a služeb,                 Buhler CZ s.r.o., Žamberk                       Obraběč kovů

Žamberk

 

SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad            Model obaly a.s. CZ,                               Mechanik seřizovač

Orlicí                                                               RIETER CZ s.r.o.,Ústí nad Orlicí

 

SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim                 Cerea a.s. Pardubice                              Agropodnikání

 

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová          České dráhy, a.s.,CZ LOKO Česká      Provoz a ekonomika

Třebová                                                    dopravy, Elektrotechnika

 

Kritéria a podmínky pro přiznání stipendií:
(v hodnoceném období – pololetí)

hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný
celkové hodnocení žáka vyjádřeno stupněm prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a)
chování žáka hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré
ředitel školy nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka
žákovi nebyla uložena důtka ředitele školy
žák nemá neomluvenou absenci

Žák dosáhne v hodnocení odborného výcviku stupně prospěchu 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení je vyjádřeno stupněm prospěl s vyznamenáním nebo prospěl. Když žák nedosáhne tohoto celkového hodnocení, protože nebyl hodnocen z některého předmětu (např. z důvodu dlouhodobé nemoci či úrazu), může ředitel školy tuto podmínku prominout. Dalšími podmínkami pro vyplacení stipendia je hodnocení chování žáka stupněm velmi dobré a neuložení kázeňského opatření (vyjma napomenutí a důtky třídního učitele nebo učitele odborného výcviku) v hodnoceném období (pololetí). Žák nesmí mít v tomto období neomluvenou absenci a omlouvání nepřítomnosti žáka musí být v souladu s § 67 školského zákona. Žák musí být žákem střední školy poskytující stipendium nejen v pololetí, kdy pobírá stipendium, ale i v celém předchozím hodnoceném pololetí. Stipendium nebude vypláceno za období hlavních prázdnin a ani po dobu přerušení studia.

 

Výše přiznaného stipendia je odstupňována podle hodnocení stupněm prospěchu v odborném výcviku a podle ročníku (v Kč):

Hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu Měsíční výše stipendia
v 1. ročníku
Měsíční výše stipendia
v 2. ročníku
Měsíční výše stipendia
v 3. a 4. ročníku
1 – výborný 400 500 600
2 – chvalitebný 300 300 400

Školy s žáky v podporovaných oborech budou odboru školství, kultury a tělovýchovy Krajského úřadu Pardubického kraje pravidelně hlásit do 31. ledna a do 31. července na předepsaných formulářích počet žáků v jednotlivých ročnících a oborech, kteří splnili podmínky a kritéria pro přiznání stipendia k 31. lednu a k 30. červnu. Výše vyplaceného stipendia v daném pololetí bude tedy závislá na dosažených studijních výsledcích v předchozím pololetí. V případě, že nebude možné v daném pololetí vyplatit celou částku přiznaného stipendia (např. z důvodu ukončení studia žáka), bude škola o to méně nárokovat na následující pololetí. Finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje na celé nadcházející pololetí budou poukazovány na účet školy jako účelové do konce 1. čtvrtletí a do konce 3. čtvrtletí (případně snížené o odpočet za předchozí pololetí). Stipendia budou žákům vyplácena na školách měsíčně v souladu s vydaným stipendijním řádem. Předpokládá se, že žáci, kteří zahájí studium ve vybraných oborech vzdělání, budou podporováni po celou dobu studia tohoto oboru vzdělání.

Mgr. Roman Pospíšil

 


One Response to Výchovný poradce