Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny

 1. Školní družina (dále jen ŠD) slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků ZŠ Žamberk, Nádražní 743.
 2. Dělí se na oddělení, která se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků.
 3. Řídí ji a o přijímání žáků a počtu oddělení rozhoduje ředitel školy.
 4. Rozsah denního provozu je stanoven od 6.30 do 16.00, o prázdninách od 6.30 do 15.00 hodin. Provoz lze podle podmínek vobdobí školních prázdnin přerušit.
 5. Přijímání jsou přednostně žáci 1. – 3. ročníků, žáci 4. – 5. r. na doplnění počtu.
 6. Na oběd i zpět odcházejí žáci 1. – 2. r. pod dozorem vychovatelky nebo učitelky vyučující ve třídě poslední hodinu.
 7. Z oběda a odpoledního vyučování přicházejí žáci 3. – 5. r. samostatně, vychovatelka za ně zodpovídá po jejich příchodu na oddělení.
 8. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Umožňuje žákům přípravu na vyučování.
 9. Rodiče žáka přihlášeného k pravidelné docházce zápisním lístkem sdělí ŠD rozsah docházky a způsob odchodu žáka. Omluvu nepřítomnosti žáka, odchylky od docházky nebo způsobu odchodu sdělí družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka oznámí zákonný zástupce písemně.
 10. Rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změnu telefonních čísel, zdravotní pojišťovny.
 11. Za bezpečnost žáků odpovídají vychovatelky, a to od příchodu žáka až do odchodu žáka. Mimořádný odchod je zaznamenán v docházkovém sešitě. Vychovatelka zajišťuje bezpečnost při předávání dětí z ranní družiny do vyučování. Na předávání dětí ze ŠD do zájmových aktivit se musí rodiče domluvit s vychovatelkou v oddělení.
 12. Ve ŠD se vede tato dokumentace
 • zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce,
 • přehled výchovně vzdělávací práce,
 • docházkový sešit.
 1. Za vybavení svěřené vychovatelkou (hry, hračky, knihy, pomůcky) odpovídá kolektiv nebo jedinec. Svévolné poškození věci rodiče opraví nebo uhradí vzniklou škodu.
 2. Žák si nosí do ŠD ručník, tepláky na hřiště (v sáčku), vše podepsané. K dodržení pitného režimu ve ŠD si žáci přinášejí vlastní nápoje.
 3. Výši poplatku za ŠD určuje ředitel školy. Vybírá se na období 2 měsíců dopředu, vždy k 15. září, listopadu, lednu, březnu a květnu. Nezaplacení úplaty je důvodem k vyloučení dítěte ze školní družiny. O hlavních prázdninách je stanoven poplatek za den pobytu ve ŠD .
 4. O vedlejších školních prázdninách je provoz školní družiny upraven podle počtu dětí. Zájem o pobyt ve školní družině je třeba osobně nahlásit týden předem.
 1. Pro chování ve školní družině platí stejná pravidla jako ve škole.
 2. Při nevyzvednutí dítěte do 16,30 hodin jsme povinni ze zákona dítě předat Policii ČR, pokud se nám nepodaří navázat kontakt s rodiči – popř. určenou osobou.
 3. Na svačinu a pití je ve ŠD vyčleněn čas v režimu dne. Dítě může svačit i v jiný čas dle vlastní potřeby.
 4. Telefonní číslo na pevnou linku: 465614434, mobil: 605733 966
 5. Dítě může být vyloučeno ze školní družiny pro opakované porušování kázně a pořádku, pro ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních účastníků ŠD. Tomuto rozhodnutí předchází upozornění rodičům – zákonným zástupcům.

Mgr. Roman Pospíšil
ředitel školy