Základní informace

Slovo výchovného poradce

Vzhledem k současným úkolům výchovného poradenství je činnost výchovného poradce zaměřena do dvou základních oblastí:
1.Poradenské činnosti

V součinnosti s ostatními pedagogy iniciuje vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž psychický vývoj, sociální vývoj, vzdělávání nebo příprava na povolání vyžaduj zvláštní péči. Předkládá zákonným zástupcům a řediteli školy návrhy na další péči, případně návrhy na zajištění odborného vyšetření. Dále se pak podílí na vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost rodiny, školy a dalších institucí. Dle možností zajišťuje výchovné programy zaměřené na nápravu chování a jednání těchto žáků. Navrhuje preventivní opatření k předcházení konfliktním situacím ve škole. Pokud k takovým situacím dojde, podílí se na jejich řešení. Současně je koordinátorem při řešení problémů rodina-škola-žák. Poskytuje poradenskou službu zákonným zástupcům žáka při řešení náročných životních situací, týkající se jejich dětí. Při řešení těchto problémů úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, soc. kurátorem a oddělením péče o dítě.
2. Metodická a informační činnost

Výchovný poradce získává nové odborné informace z oblasti výchovného poradenství a poskytuje je ostatním pedagogům. Metodicky pomáhá dalším pedagogickým pracovníkům školy, rodičům a zákonným zástupcům při řešení problémů vývoje a vzdělávání žáků. Informuje žáky a jejich zákonné zástupce o činnosti orgánů zabývajících se péčí o děti a mládež a seznamuje s možnostmi využití jejich služeb. Spolupracuje s vedením školy, pověřenými pracovníky a všemi pedagogy při zavádění a vyhodnocování preventivních programů ve škole na podporu prevence sociálně patologických jevů /např. šikana nebo agresivita mezi žáky a závislosti různého typu/. Spolu s třídními učiteli sleduje žáky z nevhodného sociokulturního prostředí, žáky se zdravotním postižením a žáky mimořádně nadané a napomáhá zajišťovat odpovídající podmínky pro jejich vzdělávání a výchovu. V oblasti kariérového poradenství (volby povolání), podporuje aktivity školy směřující k přípravě žáka na uvědomělé rozhodování o vlastní profesní kariéře. Je jim také poskytnuta praktická pomoc při vyplňování a odesílání přihlášek.


Komentáře uzavřeny.